Thomas Hekleberg

Analyst
+47 948 92 644
thomas.hekleberg@bankbrokers.no